Vill ni ha tillgång till en sakkunnig konsult då det behövs?


Socialtjänst och försörjningsstöd är fantastiskt roligt. 

MKonsult har genom trygghetsskapande och kompetensförsörjning alltid varit uppskattad. Kontakterna och efterfrågan på hjälp har fortsatt även efter avslutade uppdrag. 

MKkonsult vill bidra till en bättre socialtjänst i hela landet. Så därför vill MKonsult erbjuda fler den möjligheten. Medarbetare ska på ett lätt sätt kunna ställa en fråga, och kunna förvänta sig att få ett snabbt svar.  

Hur bra som helst!

MKonsult vill bidra med kompetens gällande utredningar, rättssäker handläggning och beslutsfattande. För att få effektivare verksamhet minskad personalomsättning och chefer med arbetsledning som har tid till verksamhetsarbete.  
Att kunna bidra till tryggare socialsekreterare som lätt kan få stöd, då kanske kollegan inte har tid eller arbetsledningen inte finns på plats. Eller då  arbetsgruppen är osäker på vidare handläggning av ett ärende.

En bättre socialtjänst helt enkelt!

  • Hjälp med utredningsfrågor och bedömningar - vad är av vikt att utreda vid t ex en ansökan om tandvård, vilka tandvårdsåtgärder är nödvändiga, vilka kan bytas ut mot billigare alternativ. Vilka aspekter ska medarbetaren ta i beaktande vid bedömning om rätten till bistånd?
  • Hjälp med beslutsmotiveringar
  •  Hjälp i handläggningsfrågor- hur ska den särskilda beräkningsregeln tillämpas,  vilka frågor behöver utredas i denna situation. Vad är akut, hur snabbt måste utredning ske och när ska fatta beslut?
  • Nyanställda som behöver extra stöd i handläggningen
  • Medicinska underlag- är det medicinska underlaget tillräckligt för att kunna utreda rätten till bistånd, vilka kompletteringar kan behövas etc.
  • Yttranden till domstolen- vilka aspekter som ska belysas i yttrandet just för det överklagade beslutet
  • Annat, efter kundens behov

Återkoppling med motivering sker alltid  mot bakgrund av aktuell rättspraxis och gällande lagstiftning. Med svaret följer också förklaring, så att medarbetaren förstår bakgrunden till bedömningen. Syftet är att medarbetaren ska  fylla på sin kunskapsbank.

Hur går det till:
Socialsekreterare mailar eller ringer om sin fråga när som helst under sin kontorstid. De lämnar aldrig ut några personuppgifter. Kommer frågan via mail, skickas alltid ett skriftligt svar tillbaka med förklaringar som stärker socialsekreteraren i sitt beslutsfattande. Skriftliga svar kan även ges om kontakt tagits via telefon.
Svar sker samma dag,  senast nästkommande arbetsdag.  

Ni betalar enbart för den aktiva tid som ni har behov av.

Tveka inte på att ta en kontakt !