Varför MKonsult ?

Är det hög arbetsbelastning? Saknas personal på plats? Är arbetsgruppen i behov av stöd i ärendehandläggning? Eller har ni planerat in någon form av verksamhetsutveckling och är i behov av projektledning? Eller behövs ärendekontroll- intern egenkontroll?

Då kan MKonsult vara till hjälp.  Jag har erfarenhet från handläggning, arbetsledning, chefsskap och verksamhetsutveckling.
MKonsult kan erbjuda en rad olika tjänster bl a:

  • Utredning och handläggning av SoL- beslut (bemanning på handläggarnivå och arbetsledning)
  • Arbeta fram handböcker/riktlinjer inom specifikt arbetsområde
  • Processflöden och rutinbeskrivningar enligt kvalitetsledningssytem SOSFS 2011:9
  • Interna egenkontroller- kontrollera ärendets riktighet gällande utredningsarbete och dokumentation
  • Utredning av felaktiga utbetalningar och anmälningar enligt Bidragsbrottslagen
  • Handläggning och dokumentation i linje med Socialstyrelsens rekommendationer och allmänna råd
  • Yttranden till domstol
  • Bedömning och processledning i tandvårdsärenden och långvarigt sjukskrivna
  • Stöd i hanteringen i olika verksamhetssystem för att säkerställa en rättssäker handläggning.
  • Förstärkt konsultstöd