Varför MKonsult ?

Hög arbetsbelastning? Vakanser/ sjukdomar? Är arbetsgruppen i behov av stöd i ärendehandläggning? Eller har ni planerat in någon form av verksamhetsutveckling och är i behov av projektledning? Hinner ni inte med den interna egenkontrollen?

Då kan MKonsult vara till hjälp.  Jag har erfarenhet från handläggning, arbetsledning och verksamhetsutveckling.
MKonsult kan erbjuda en rad olika tjänster bl a:

 • Utredning och handläggning av SoL- beslut (bemanning på handläggarnivå och arbetsledning)
 • Arbeta fram handböcker/riktlinjer inom specifikt arbetsområde
 • Processflöden och rutinbeskrivningar enligt kvalitetsledningssytem SOSFS 2011:9
 • Interna egenkontroller- kontrollera ärendets riktighet gällande utredningsarbete och dokumentation
 • Utredning av felaktiga utbetalningar och anmälningar enligt bidragsbrottslagen
 • Handläggning och dokumentation i linje med Socialstyrelsens rekommendationer och allmänna råd
 • Yttranden till domstol
 • Bedömning och processledning i tandvårdsärenden och långvarigt sjukskrivna 
 • Stöd i hanteringen i olika verksamhetssystem för att säkerställa en rättssäker handläggning.
 • Förstärkt konsultstöd
 • Kost- och hälsocoaching i ärenden i syfte att snabbare öka förutsättningarna till självförsörjning.